Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Merbis ICT Support

1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op al onze diensten en werkzaamheden.

2. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden gelden alleen in geval ze door Merbis ICT Support schriftelijk zijn aanvaard en ondertekend. Indien enige bepalingen van deze algemene voorwaarden gewijzigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.

3. In geval van enige overmacht kan Merbis ICT Support niet aansprakelijk worden gesteld. Ook niet voor eerder gemaakte afspraken. Van overmacht is sprake ingeval van een omstandigheid waarvan wij bij het aangaan van de werkzaamheden geen rekening konden houden en tengevolge daarvan de normale uitvoering van de werkzaamheden redelijkerwijs niet van Merbis ICT Support kan worden verlangd. In gebreke blijven van de toeleveranciers daarbij inbegrepen.

4. In het geval dat Merbis ICT Support de werkzaamheden niet kan uitvoeren door gebrek aan de specifieke kennis voor een bepaald probleem of storing dan wordt de opdracht terug geven aan de opdrachtgever en zullen er geen kosten worden berekend tevens kan er in overleg contact gelegd worden met een andere partij welke de werkzaamheden kan uitvoeren tegen het tarief van deze partij.

5. Merbis ICT Support kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade ten gevolg van verlies van enige data welke vastgelegd op magnetische en/of andere informatiedragers. (Wel wordt er indien gewenst een back-up gemaakt van de data, hierbij aanvaard Merbis ICT Support echter geen enkele aansprakelijkheid). Evenmin is Merbis ICT Support aansprakelijk voor enige immateriële schade of gevolgschade hoe dan ook ontstaan aan derden, zulks ongeacht de oorzaak. Indien Merbis ICT Support in enig geval, ondanks het bovenstaande, voor enige schade aansprakelijk is, aanvaard Merbis ICT Support slechts aansprakelijkheid voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.

6. Indien de verzekering om wat voor reden ook niet tot uitkering overgaat, is Merbis ICT Support nimmer aansprakelijk voor meer dan het factuurbedrag voor de betreffende dienstverlening en/of werkzaamheden.

7. Merbis ICT Support is niet aansprakelijk wegens geen, of niet tijdige dienstverlening. Ook niet voor derving van inkomsten.

BETALING:

8. Betaling geschiedt uitsluitend à contant voor particulieren, in geval van bestelde hardware of software kan een vooruitbetaling van 25% gevraagd worden. Indien de klant daarna weigert het resterende bedrag te betalen of de gekochte goederen af te nemen wordt het vooruitbetaalde bedrag en het bestelde product direct eigendom van Merbis ICT Support totdat alle bedragen die klant verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichte of te verrichten werkzaamheden, evenals alle overige bedragen die de klant wegens het tekortschieten in de betalingsverplichting verschuldigd is, volledig aan Merbis ICT Support zijn voldaan.

9. Betaling voor bedrijven geschiedt á contant of op rekening (de betalingen dienen ten alle tijden binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur voldaan te zijn aan Merbis ICT Support), in geval van bestelde hardware of software kan een vooruitbetaling van 25% gevraagd worden. Indien de klant daarna weigert het resterende bedrag te betalen of de gekochte goederen af te nemen wordt het vooruitbetaalde bedrag en het bestelde product direct eigendom van Merbis ICT Support totdat alle bedragen die klant verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichte of te verrichten werkzaamheden, evenals alle overige bedragen die de klant wegens het tekortschieten in de betalingsverplichting verschuldigd is, volledig aan Merbis ICT Support zijn voldaan.

10. Facturen zullen uitsluitend digitaal per e-mail in pdf formaat worden aangeboden.

11. Ingeval van weigering van betaling binnen 14 dagen volgt een aanmaning. Wanneer binnen 30 dagen na verzending van de aanmaning het bedrag niet is voldaan, zal een incassobureau worden ingeschakeld de kosten hiervoor worden doorberekend aan de klant.

12. Het is de klant niet toegestaan verrekening toe te passen.

KLACHTEN:

13. Klachten die ontstaan zijn door toedoen van Merbis ICT Support, moeten binnen 5 werkdagen worden ingediend. Klachten over zichtbare gebreken moeten binnen 1 werkdag na de reparatie worden ingediend. Klachten die ontstaan zijn door ondeskundig gebruik van geleverde producten/diensten worden niet kosteloos hersteld.

PROGRAMMA’S ZONDER LICENTIE:

14. Het hebben en gebruiken van programma’s zonder licentie of programma’s waarvan de licentie verlopen is waardoor het gebruik van deze software niet meer is toegestaan, is geheel voor risico, rekening en de verantwoording van de eigenaar van de computer of server. In geval van programma’s zonder licentie of geldige licentie kan Merbis ICT Support weigeren om dienstverlening te geven en de dienstverlening aan de klant terstond te stoppen.

VERTROUWELIJKE GEGEVENS EN PRIVACY:

15. Merbis ICT Support garandeert dat alle van de klant ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die gegevens gebiedt. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. Back-ups die bij de klant zijn gemaakt op de apparatuur van Merbis ICT Support worden na 14 werkdagen verwijderd.

UURLOON:

16. Merbis ICT Support behoudt zich het recht voor om de tarieven te wijzigen. Merbis ICT Support behoudt zich ook het recht voor tarieven van onderhoudscontracten te wijzigen bij het aflopen van de afgesproken termijn ook indien het onderhoudscontract stilzwijgend verlengd wordt na de afgesproken termijn.

17. Merbis ICT Support behoudt zich het recht voor om parkeergeld in rekening te brengen bij de klant indien geen gratis parkeerplaats geboden wordt. Dit kan zowel direct als achteraf berekend worden.

OFFERTES EN PRIJSOPGAVEN:

18. Prijsopgaven en offertes zijn tenzij anders vermeld geldig voor een periode van 14 dagen.

19. Er wordt verwacht dat apparatuur goed bereikbaar is en dat er iemand aanwezig is die het probleem kan uitleggen, eventueel schriftelijk of telefonisch.

*Het minimum tarief is altijd 1 uur. Voor particulieren is dit tarief incl BTW, voor bedrijven excl BTW.

*Voorrijkosten gerekend vanaf Nieuwkoop worden berekend indien de reisafstand meer dan 10, 20 of 30 km bedraagt en volgens een vast tarief door belast aan de klant.


Leveranciers